top of page

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden ontwerpopdrachten

Download hier de algemene voorwaarden met betrekking tot ontwerpopdracht en interieuradvies 

algemene voorwaarden webshop & bestellingen 

studioBIRD, gevestigd te , KvK-nummer , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper. Partijen zijn verkoper en koper samen. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de domeinen www.studio-bird.nl. De voorwaarden zullen geldig zijn voor al uw toekomstige transacties met studioBIRD (voortaan: SB; kan worden aangeduid als ‘ons’) en bezoeken aan de site. SB behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te herzien. De datum van de laatste update vindt u in het laatste gedeelte van de algemene voorwaarden. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke veranderingen.

DISCLAIMER

SB garandeert niet dat alle items die in de SB-webshop zijn opgenomen op het moment van uw bestelling op voorraad zijn. In het geval dat een item niet beschikbaar is, zal SB op korte termijn contact met u opnemen per telefoon of per e-mail. SB kan niet beloven dat de inhoud van de site te allen tijde vrij is van onnauwkeurigheden of typografische fouten. Wij kunnen evenmin garanderen dat alle informatie actueel is. SB kan op elk moment de inhoud van de site wijzigen. Hoewel SB streeft naar het weergeven van de juiste teksten, afbeeldingen en prijzen op de site en webshop, kunnen er fouten optreden. Als u het verkeerde bedrag in de webshop hebt betaald, geeft SB u de mogelijkheid een nieuwe bestelling te plaatsen met de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. SB, echter, behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren voorafgaand aan de verzending in het geval dat we merken dat de prijs onjuist is. In dat geval zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen. Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. SB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de site of, wat dat betreft, niet in staat zijn om de site te gebruiken. SB kan geen probleemloze, ononderbroken en veilige toegang tot de site garanderen.

PRIVACY BELEID

Alle persoonlijke informatie die op de site wordt opgeslagen zal met de grootste zorg worden behandeld. De informatie die wij opslaan zal niet worden verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan het waarborgen van de best mogelijke service. Het zal uitsluitend worden gebruikt voor het informeren over speciale aanbiedingen en andere marketing mogelijkheden met betrekking tot de verschillende divisies van SB. Uw persoonlijke gegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt wanneer het nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen. Alle klanten die met de kaart betalen worden onderworpen aan validatie controles. SB houdt zich het recht voor om elke bestelling te vertragen indien fraude wordt vermoed. Om veiligheidsredenen slaan we geen betalingsgegevens op in onze database.

PRIVACY BELEID

Alle persoonlijke informatie die op de site wordt opgeslagen zal met de grootste zorg worden behandeld. De informatie die wij opslaan zal niet worden verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan het waarborgen van de best mogelijke service. Het zal uitsluitend worden gebruikt voor het informeren over speciale aanbiedingen en andere marketing mogelijkheden met betrekking tot de verschillende divisies van SB. Uw persoonlijke gegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt wanneer het nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen. Alle klanten die met de kaart betalen worden onderworpen aan validatie controles. SB houdt zich het recht voor om elke bestelling te vertragen indien fraude wordt vermoed. Om veiligheidsredenen slaan we geen betalingsgegevens op in onze database. SB gebruikt Secure Socket Layers (SSL), de industrie standaard in het overdragen van informatie om uw bestellingen te verwerken. Om veiligheidsredenen slaan we geen betalingsgegevens op in onze database. SB maakt gebruikt van de SSL-certificaten van Wix.

KLEUREN PRODUCTEN

We kunnen niet garanderen dat de kleuren op de website worden weergegevens zoals ze in het echt zijn. Dit hangt deels af van de kleurinstellingen van je computer en monitor.

EIGENDOMSRECHT

De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

BETALING

De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

AANBIEDINGEN, OFFERTES EN PRIJS

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

WIJZIGING OVEREENKOMST

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend

LEVERING 

Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.​​

RETOUNEREN

Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. Ruilen vindt plaats binnen dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur. Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes. Het product is nog niet gebruikt. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden worden conform het Nederlands recht nageleefd en de Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor elk geschil in het kader van deze overeenkomst. De wetten van uw land kunnen afwijken van Nederland en er kunnen aanvullende wettelijke vereisten zijn om deze website te gebruiken. U moet voldoen aan alle toepasselijke lokale en internationale wet-en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van onze website. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 29 september 2021.

bottom of page